Privacyverklaring

AVG INFORMATIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS


Privacy Statement ikwilvanmijnwoningaf.nl

Op deze pagina geven wij je informatie hoe ‘ikwilvanmijnwoningaf.nl’ omgaat met je persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. ikwilvanmijnwoningaf.nl respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens ikwilvanmijnwoningaf.nl verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn. 

Onze contactgegevens

ikwilvanmijnwoningaf.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt ons ook mailen op het e-mailadres: info@ikwilvanmijnwoningaf.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar je verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vind je via https://ikwilvanmijnwoningaf.nl

Deze website wordt beheerd door ikwilvanmijnwoningaf.nl

Wanneer je deze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over jou verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens bijvoorbeeld door aanmelden van je woning op ons contactformulier) als indirect. ikwilvanmijnwoningaf.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in het Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door ikwilvanmijnwoningaf.nl met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

ikwilvanmijnwoningaf.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met jou op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Met wie delen wij persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) je persoonsgegevens met onder andere de volgende instanties en/of bedrijven:

• Accountantskantoor
• IT leveranciers (o.a. hosting website)
• Banken
• Notarissen
• Makelaars

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst en met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat ikwilvanmijnwoningaf.nl via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, je godsdienstige overtuiging, je gezondheid en/of andere zaken. In gevallen waarin ikwilvanmijnwoningaf.nl wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zult u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan ikwilvanmijnwoningaf.nl uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Grondslag

Als grondslag om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken hanteren wij de gegeven toestemming van de persoon om wie het gaat.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement

ikwilvanmijnwoningaf.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement en haar algemene voorwaarden. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Algemene voorwaarden

Het aanvragen van een bod bij ikwilvanmijnwoningaf.nl is gratis en vrijblijvend. En het bod dat u van ikwilvanmijnwoningaf.nl ontvangt is vrijblijvend en vrij van verplichtingen.

De aanvrager is vrij om te besluiten om niet op het bod in te gaan of het bod af te wijzen. ikwilvanmijnwoningaf.nl is nimmer gehouden aan een uitgebracht bod.

Het uitgebrachte bod is slechts bedoeld als een indicatief bod. Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. ikwilvanmijnwoningaf.nl maakt het voorbehoud dat een koop- of verkoop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde schriftelijke koopovereenkomst.

Door ikwilvanmijnwoningaf.nl op haar website(s) aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

ikwilvanmijnwoningaf.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Wijzigingen algemene voorwaarden

ikwilvanmijnwoningaf.nl behoud zich het recht voor om haar algemene voorwaarde te wijzigen op ieder moment dat het haar goeddunkt.